jump to navigation

Παιδικές Προσευχές Αύγουστος 26, 2012

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Ορθοδοξία / Εκκλησία , 3Σχόλια

Προσευχὴ τῆς αὐγῆς.

Σὲ ευχαριστῶ, Κύριε ὁ Θεός μου!
ὅτι μὲ ἀνάπαυσες μὲ τὸν ὕπνον τῆς νυκτὸς, καὶ μὲ ἐξύπνησες ζωντανὸν καὶ ὑγιῆ.
Σὺ, Κύριε ἐδημιούργησες τὸ φῶς τῆς ἡμέρας, καὶ τὸν ἥλιον, διὰ νὰ φωτίζῃ τὰ διαβήματά μας, διὰ νὰ περιπατῶμεν εἰς τὸ ἅγιόν σου θέλημα, καὶ νὰ ἐργαζώμεθα, διὰ ν’ ἀποκτῶμεν τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἀναγκαῖα.
Σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ φυλάττῃς, διὰ νὰ μὴν ἁμαρτήσω ἐναντίον τῶν ἐντωλῶν σου· δυνάμωσέ με εἰς τὰς ἐργασίας μου, καὶ φώτιζέ με εἰς τὰ μαθήματά μου, Ἀμήν.

Προσευχὴ πρὸ τοῦ ὕπνου.

Σὲ εὐχαριστῶ, Κύριε ὁ θεὸς μου! ὅτι ἔδωκες τὴν νύκτα καὶ τὸν ὕπνον διὰ τὴν ἀνάπαυσιν τῆς σαρκός· σὲ παρακαλῶ νὰ μοῦ συγχωρήσῃς τὰς ἁμαρτίας, τὰς ὁποίας ἔκαμα εἰς ταύτην τὴν περασμένην ἡμέραν: ἂν ἐβλασφήμισα, ἂν ἔκαμα ὅρκον, ἂν εἶπα ψεύματα, ἄν αἰσχρολόγησα, ἂν ὕβρισα τινὰ, ἄν τὸν ἔκαμα νὰ θυμώσῃ, ἄν εἶπα κακὸν δὶ αὐτὸν, ἂν τὸν ἐπεριγέλασα, ἂν ἐπαράκουσα, τοὺς γονεῖς, καὶ τοὺς μεγαλητέρους μου, καὶ δὲν ἔδειξα σέβας πρὸς αὐτοὺς, ἂν ἐλαιμάργησα, ἂν δὲν ἔκαμα τὸ χρέος μου εἰς τὰ μαθήματά μου, ἀλλὰ ἠμέλησα.
ὅλας ταύτας τὰς ἁμαρτίας σὲ παρακαλῶ νὰ μοῦ τὰς συγχωρέσῃς· κ’ ἐγὼ σοῦ ὑπόσχομαι νὰ προσέχω εἰς τὸ ἑξῆς, διὰ νὰ μὴ τὰς κάμω. Ἀλλὰ καὶ σὺ, Κύριε ὁ Θεός μου!
δὸς με τὴν χάριν σου, καὶ δυνάμωσέ με νὰ μὴν ἁμαρτήσω εἰς τὸ ἑξῆς.
Δόσε, Κύριε! ζωὴν, ὑγείαν, καὶ εὐτυχίαν εἰς τοὺς γονεῖς, συγγενεῖς καὶ φίλους μας, εἰς τοὺς διδασκάλους μου, εἰς ὅσους μὲ ὁδηγοῦν εἰς τὸ καλὸν καὶ εἰς κάθε ἄνθρωπον. Συγχώρησε τοὺς ἐχθρούς μου, ὅσοι μ’ ἔκαμαν κακὸν, καὶ φώτιζέ τους νὰ μὴ μ’ ἐνοχλοῦν εἰς τὸ ἑξῆς. Ἀνάπαυσε, Κύριε! τὰς ψυχὰς τῶν προαποθανόντων προπατόρων, συγγενῶν, καὶ κάθε χριστιανοῦ. Ἀμήν!

Προσευχὴ πρὸ τοῦ γεύματος.

Θεὲ Δημιουργὲ καὶ προνοητὰ τοῦ παντός! Σὺ ὁ καλὸς ἡμῶν πατὴρ φροντίζεις διὰ τὸ πλάσμα σου· ἀνοίγεις τὴν χεῖρα σου, καὶ χορτάζεις κάθε ζῶον· σὺ μᾶς δίδεις καθημέραν τὴν ἀναγαίαν εἰς ἡμᾶς τροφήν· Σὲ εὐχαριστοῦμεν, σὲ δοξολογοῦμεν, καὶ σὲ παρακαλοῦμεν νὰ μὴ μᾶς τὴν στερήσης εἰς ὅλην μας τὴν ζωήν. Φύλαττέ μας καὶ ἀπὸ τὸ βαρὺ ἁμάρτημα τῆς κοιλιοδουλείας, τῆς μέθης, καὶ τῆς ἀκρασίας, Ἀμήν!
– Εἶτα τό, Πάτερ ἡμῶν…

Προσευχὴ μετὰ τὸ γεῦμα.

Σὲ Εὐχαριστοῦμεν, Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν! διότι μᾶς ἐχόρτασες πλουσιοπάροχα μὲ τὰ ἐπίγεια ἀγαθά· χάρισέ μας καὶ τὴν οὐράνιόν σου βασιλείαν! Ἀμήν.

Προσευχὴ πρὸ τοῦ μαθήματος.

Θεὲ τῶν ὅλων, καὶ τῶν φώτων ὁ πατήρ!
Σὺ ἔδωκες τὴν σοφίαν σου εἰς τὸν ἄνθρωπον, διὰ νὰ ὁδηγῆται μὲ τὸ φῶς της. Δός με τὴν σοφίαν σου, ἀπόστειλέ την ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς, διὰ νὰ ἦναι μὲ ἐμὲ, καὶ νὰ μὲ διδάσκῃ, ὅσα εἶναι ἀρεστὰ εἰς ἐσὲ, Ἀμήν!
Βασιλεῦ οὐράνιε κ.τ.λ.

Προσευχὴ, ὅταν σχολάζωσιν οἱ παῖδες.

Θεὲ τῶν πατέρων ἡμῶν! δός μας τὴν σοφίαν σου, διὰ νὰ μᾶς ὁδηγῇ εἰς τὸν θεῖον σου φόβον, καὶ διὰ νὰ φυλάττωμεν τὰς ἐντολάς σου.
Φύλαττε, Κύριε! τον διδάσκαλον καὶ εὐεργέτην μας, ὁ ὁποῖος μᾶς διδάσκει τὰ θεῖα σου θελήματα.
Φύλαττε, Κύριε! καὶ τοὺς συμμαθητάς μου, οἱ ὁποῖοι μὲ συμβουλεύουσι, μὲ παρακινοῦσιν εἰς τὰ καλὰ, καὶ μὲ βοηθοῦσιν εἰς τὴν σπουδὴν τῶν γραμμάτων.
Ἀμήν!

Πηγή: Μαθήματα διά τους παίδας 1. Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου 1830. Ευχαριστίες στον Δημήτρη Δημ.

Τα Χρέη του Ανθρώπου Αύγουστος 3, 2012

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Βιβλία / Περιοδικά, Οικογένεια / Παιδί , add a comment

Παιδία μου! Ὁ ἄνθρωπος, διὰ νὰ φεύγῃ τὴν κακίαν, καὶ νὰ γείνη ἐνάρετος, ἔλαβεν ἀπὸ τὸν Θεὸν μερικὰ χρέη, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ τὰ ἐκπληρόνη, διὰ νὰ λάβῃ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἀπολαύσῃ τὴν ἰδίαν του εὐδαιμονίαν· πρέπει λοιπὸν νὰ πληρόνετε καὶ σεῖς ταῦτα τὰ χρέη σας. Ἴσως δὲν σᾶς ἀρέσκει ἡ λέξις Χρέος· εἰς τοῦτον ὅμως τὸν κόσμον, κάθε ἄνθρωπος ἔχει χρέη· τὰ ἰδικά σας χρέη εἶναι νὰ ἀγαπάται τοὺς ὅσοι σᾶς κάμνουν καλὸν, νὰ ἦσθε φρόνιμοι, νὰ ἦσθε ὑπήκοοι· καὶ τὰ τῶν μεγαλητέρων σας χρέη εἶναι, νὰ σᾶς ὁδηγοῦν εἰς τὸ καλόν, νὰ σᾶς διδάσκουσι τὴν ἀρετὴν, καὶ νὰ σᾶς κάμνουν νὰ σπουδάζετε·
Ὁ ἄνθρωπος ἔχει χρέη πρὸς τὸν Θεὸν, διότι εἶναι πλάσμα του· ἔχει χρέη πρὸς τοὺς γονεῖς, διότι τὸν καταστένουν εὐτυχῆ· ἔχει χρέη πρὸς τοὺς ὁμοειδεῖς του, ἄν θέλη νὰ ζῇ μὲ αὐτούς· ταῦτα εἶναι τὰ χρέη τοῦ ἀνθρώπου – ἄς καθήσωμεν εἰς τὴν τράπεζαν.

Πηγή: Μαθήματα διά τους παίδας – τόμος Α (pdf) / Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου, ΗΘΙΚΗ, Κεφάλαιον πρῶτον, Περὶ τῶν χρεῶν, καὶ τῆς τούτων διαιρέσεως

Θερμές ευχαριστίες στον Δημήτριο Δημ. για την εύρεση κι αποστολή του κειμένου