• Κέρασμα

    Ελευθερία ή θάνατος
    - Σύνθημα αγωνιστών του '21