• Κέρασμα

    Ἡτοιμάσθην καί οὐκ ἐταράχθην
    - Προφήτης Δαβίδ