Εκ βαθέων

δέηση προσευχή χέρια

Μια ζωή ενώπιον Σου προσέρχομαι, Κύριε.
«Γη και σποδός»

Εντός σώματος
και εκτός σώματος,
κατάστικτος.

Τα χέρια μου πάντα
δεητικά υψωμένα.
Πού χιτώνας απαστράπτων;
Πού ένδυμα γάμου!
Πού λάδι ή λαμπάδ’ αναμμένη!
Ρακένδυτος
Γονυκλινής
Εφάμαρτος
Επιστρέφων.
Ο αιωνίως φέρων
της δουλείας τα στίγματα.

Γιώργος Πετούσης
Λεμεσός Κύπρος

Πηγή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Εκ βαθέων

 • Απρίλιος 11, 2012, 1:06 μμ
  Permalink

  Ἰδού σοι τὸ τάλαντον, ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει ψυχή μου‧ φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον‧ ἵνα στῇς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῆς‧ Εἴσελθε δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου. Αὐτῆς ἀξίωσόν με, Σωτὴρ τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα Σου ἔλεος.

  ****************************************

  Αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλοσύνης Αὐτοῦ.
  Δύο καὶ πονηρὰ ἐποίησεν ὁ πρωτότοκος υἱός μου Ἰσραήλ‧ ἐμὲ ἐγκατέλειπε, πηγὴν ὕδατος ζωῆς, καὶ ὤρυξεν ἑαυτῷ φρέαρ συντετριμμένον‧ ἐμὲ ἐπὶ ξύλου ἐσταύρωσε, τὸν δὲ Βαραββᾶν ᾐτήσατο καὶ ἀπέλυσεν. Ἐξέστη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ τούτῳ καὶ ὁ ἥλιος τὰς ἀκτίνας ἀπέκρυψε. Σὺ δέ, Ἰσραήλ, οὐκ ἐνετράπης, ἀλλὰ θανάτῳ με παρέδωκας. Ἄφες αὐτοῖς, Πάτερ ἅγιε, οὐ γὰρ οἴδασι τί ἐποίησαν.

  Καλή Ανάσταση!

  Σχολιάστε

Απάντηση

Subscribe without commenting

 • Κέρασμα

  Ποτέ δεν έδειξαν οι άνθρωποι τόσο μίσος προς το Θεό, όσο, όταν Τον σταύρωσαν. Και ποτέ δεν έδειξε ο Θεός τόση αγάπη προς τους ανθρώπους, όση όταν αναστήθηκε. Οι άνθρωποι ήθελαν να καταστήσουν το Θεό θνητό, αλλ' ο Θεός διά της Αναστάσεώς Του κατάστησε τους ανθρώπους αθάνατους.
  - π. Ιουστίνος Πόποβιτς
 • Αρέσει σε %d bloggers: